Zákony úspěšného života

Úspěšný mužKaždý chceme žít úspěšný a naplněný život. Abychom se v něm cítili šťastně, musíme pro to často něco udělat. Změnit myšlení, způsob života, styl a chování.

Ve svém životě můžeme nejen pro sebe, ale také pro ostatní vykonat dobré skutky. Může jít o oblast práce, zdraví, vztahů, nebo plnění přání. Je důležité chovat se tak, aby veškeré naše snažení a konání nepřišlo vniveč a pomohlo tam, kde mělo.

Existují i různé myšlenky a názory nebo dokonce zákony, chcete-li, které nám mohou pomoci udělat náš život úspěšnějším a naplněnějším, pokud se nad těmito myšlenkami a zákony dokážeme více zamyslet a nějakým způsobem je začlenit do našeho života.

Jedním z nich je i zákon všech možností. Jde o zákon potenciality. Ten nám říká, že zdrojem veškerého tvoření je naše otevřené čiré vědomí. Toto vědomí nemá žádné překážky a tak je vše možné. Ale naopak stejně, jako je vše možné, není nikdy nic jisté. Můžeme posuzovat pouze pravděpodobnost menší a větší.

Proto je vhodné přijímat všechny situace, které nás v životě potkají, s jistým nadhledem. Nikdy nic není předem dáno a tak i z vypadající bezvýchodné situace existuje cesta ven.

Někdy je však potřeba nedělat nic, konat tzv. nekonáním a umět od situace poodstoupit, abychom mohli vidět správné řešení, které v chaosu nevidíme.

Vyzkoušet můžete i cestu meditace. Paradoxně ji můžete prožívat i při tolik obyčejných věcech jako je mytí nádobí, úklid, nebo procházka.

Druhým zákonem je zákon dávání a přijímání. Vesmír funguje prostřednictvím výměny, kdy je vše v pohybu. Pokud chcete něco něčím naplnit, nejdříve se to musí vyprázdnit. Pokud se snažíte pohyb zastavit, vede to ke stagnaci a k zastavení tvoření. Bohatství je možné docílit pouze v atmosféře hojnosti. Lakota k bohatství nepatří. K duchovnu patří také dávání. A to ve všech rovinách. Je jedno jestli se jedná o peníze, lásku nebo pozornost, či něco jiného. Dávat můžeme v každé rovině. Často bývá však problém tyto dary přijmout. Pokud se někdo brání přijmutí takového daru, brání tím dynamické výměně se všemi důsledky, které pro ně z toho plynou.

Nepřijetí daru je komplikace pro budoucí štěstí jak dárcovo tak i obradovaného. Nebraňme se proto darům a potěšme dárce přijetím a radostí za přijatý dar. Bez očekávání také dávejme sebe, úsměv, pomoc, pozornost, lásku a pomoc. Jen takto můžeme být v souladu a zdraví.

Dalším zákonem je zákon karmy. Často to bývá nesprávně chápaný zákon pomsty. Není to ale zákon pomsty, pouze příčiny a následku. Každý čin, který na světě provedeme, má nějaké důsledky, které se dříve nebo později projeví. Co jsme zaseli, to také sklidíme. Dnes je bohužel slovo karma zprofanováno a užíváno i v jiných souvislostech.

Pokud tedy něco děláme, měli bychom se zamyslet nad tím, jaké to může mít důsledky. Člověk nikdy nedomyslí úplně do detailu důsledky svých činů, ale stačí se někdy zamyslet nad těmi nejjednoduššími. Každý náš čin se vrací ve formě podobného. Čím více rozhodujeme vědomě, tím méně uděláme chyb.

Každá nemoc je vyjádřením našeho ducha k našemu konání. Právě i u nemocí je vhodné hledat příčiny v psychosomatické oblasti. Nemoc je vyjádřením nerovnováhy, která se projevila už i v hmotné oblasti. To, že se však projeví ve hmotné oblasti, neznamená, že zde má i svou příčinu.

Dalším zákonem je zákon nejmenšího úsilí. Určitě znáte rady typu netlačit na pilu. Něco na tom však skutečně je. Příroda funguje s nenásilnou lehkostí, a pokud budeme dělat méně, dosáhneme paradoxně více.

Než přílišně usilovat, je třeba plynout správným směrem a konat hlavně v souladu se sebou samým a svými aktuálními podmínkami. Neznamená to také ale nedělat nic.

Při léčení nemocí je tento zákon klíčový. Jeho aplikace probíhá ve třech krocích. První z nich je přijímání. Druhým krokem je neobviňovat nikoho ze situace v jaké jsme se ocitli.

Pokud přestaneme odporovat a bránit se, získáme tak velké množství energie a snadněji uvidíme řešení.

Dalším zákonem je zákon úmyslu a přání. Důležité je si uvědomit, že jen přání nestačí. Pokud naše přání nepadne na úrodnou půdu, nebudeme plody sklízet. Je důležité si uvědomit, že naše přání, ať je formulujeme sebelépe, se nikdy přesně nesplní stoprocentně a přesně. To už je zkrátka magie života. Určitě je dobrou cestou mít určitý záměr, myslet na něj a dělat vše dobré pro jeho splnění, ale i tak nás toto jednání nemusí přivést k výsledku. Také se může stát, že nás naše počínání zavede úplně na jinou cestu a ještě k lepším výsledkům, než jsme původně očekávali. Důležité je zůstat otevřený novým možnostem. I tento zákon má pro léčbu nemoci velký význam.

Nemocný organismus má málo sil a nezvládá plnit přání našich tužeb. Proto se musíme soustředit na nejsilnější touhu. Zdaleka ne vždy je však touha uzdravit se.

Dalším zákonem je zákon nepřipoutanosti. Pokud chceme něčeho dosáhnout, musíme se zbavit připoutanosti k dané věci, osobě nebo myšlence.

Připoutanost je důvodem utrpení a zbavení se připoutanosti často utrpení ukončí. Tento zákon nás může naučit nepřipoutanosti zejména na výsledek.

Všechny naše jistoty a snahy o ně, jsou pouhou iluzí. Vždy je otázkou pravděpodobnosti, co nastane a co nikoliv. Vždy mohou nastat nečekané události, které nás něčím v životě překvapí. Zejména v dobách nemoci nežijme v iluzi a neplýtvejme tak silami.

I přesto, že se můžeme snažit udělat mnoho věcí, vše ovlivnit nemůžeme. Musíme si umět připustit možnost smrti. Často je právě toto připuštění si smrti u vážných onemocnění prvním krokem na cestě k uzdravení.

Posledním ze sedmi zákonů pro úspěšnější život je zákon účelu života. I když se nám to někdy nemusí zdát, vše kolem nás má nějaký smysl a každý život má nějaký účel. Všichni umíme něco nejlépe a je potřeba to něco najít a umět rozvinout pro naplnění svého vlastního potenciálu a pro pomoc ostatním lidem.

Musíme se umět povznést a objevit své vyšší já. Jsme tu pro ostatní a pro to, abychom jim uměli pomoci. Ptejte se proto sami sebe, jak a čím můžete druhým pomoci a pokud budete mít tu možnost, nikdy neodmítejte pomoc druhým lidem. Mnohonásobně se vám to vrátí. Často je to právě nemoc, která je příležitostí k objevení tohoto jednoduchého zákona.

Ve všem, co děláme, bychom se měli cítit šťastní a díky tomu zažít naplněný život, i když to ne vždy bude jednoduché.

SMS Věštba
SMS Výklad / banner