Naše psychika v jednoduchém pentagramu

PentagramPentagram není už dnes neznámým slovem ani symbolem. Setkáváme se s ním naopak velmi často a používá ho dnes mnoho metod pro pochopení vlastního těla, ale také pro pochopení vzorců našeho chování.

Pentagram se může naučit každý z nás využívat pro svůj prospěch. A kde takový pentagram vznikl? Jde o učení Staré Číny, kde bývali lidé daleko moudřejší než my dnes a opět se tak navracíme ke starým vědomostem a moudrostem. Pentagram se vždy využíval především v tehdejší medicíně, dnes se tato medicína nazývá tradiční čínská medicína.

Pentagram, toto označení pro vliv pěti elementů, Číňané nikdy nepoužívali. Také dnešní uskupení pentagramu tak, jak ho známe dnes, bylo v době vzniku pentagramu zcela odlišné.

Právě pět elementů (penta) se seřadilo za sebe do přesného uskupení (gram). Celkově je celý obrazec tvořený hvězdou. V realitě všedního dne vše funguje ale jinak. Jako příklad si můžeme uvést element země, který se přiřazuje do období babího léta. Podle starých pramenů se prolíná v přechodových obdobích mezi zbývajícími čtyřmi živly.

Vliv jednotlivých živlů na lidský organismus je jiný v mírném pásmu Číny, v tropickém pásu této země a také v Evropě. Na místech s různou délkou slunečního svitu, v blízkosti moře atd.

Vše však lze zařadit do pěti elementů. Pět elementů značí pět živlů, které ovlivňují na planetě Zemi veškerý její průběh. Vše, co se tedy na Zemi vyskytuje lze rozčlenit do pěti odlišných částí, které mají svou jedinečnou charakteristiku.

Celek se potom skládá z jednotlivých částí. Dokonce i my jsme složeni z jednotlivých částí, ale působíme jako celek.

Pěti elementy jsou oheň, země, kov, voda a dřevo. Pod každý tento element můžeme přiřadit barvy, smysly, chutě, ale také emoce a spoustu dalších věcí.

Na pentagramu je také zajímavá stránka emocí. Už když na tento svět přicházíme, rodíme se s určitými charakteristikami, které nám jsou vlastní a zcela přirozené. Někdo je samotářský, někdo zase společenský. Někdo rád přebírá velení, jiný raději zase poslouchá.

Podle tradiční čínské medicíny má každý člověk v sobě posílený určitý element více a jiný méně, díky tomu se utváří celkový charakter člověka. Cílem naší emoční i zdravotní stability je dostat se do pomyslného středu. Tedy nebýt přehnaně úzkostlivý, ale ani agresor. Jedině tak můžeme být vyrovnáni, mít dobrý vliv na okolí a na nás samotné. Pokud tedy na sobě pracujeme podle pentagramu, dostáváme se postupně do pomyslného středu a do rovnováhy těla i duše.

Naše chování by se tedy také dalo podle těchto pěti elementů rozřadit.

Například takový oheň. U koho převládá element ohně, ten má rád červenou barvu, dynamiku, představuje ho životní náboj, jiskra, radost, láska, okruh srdce, obraz tepla, žáru, ohně. Nebýt ohně, nemáme v životě žádnou motivaci k činnosti, žádný životní náboj. Oheň zajišťuje jak motivaci k životu, tak i náš zápal pro věc. Lidé, kteří mají zatížený okruh ohně, se vyznačují upovídaností, řečnictvím, schopností bavit publikum a být středem pozornosti. Často jsou to herci, komici, obchodní zástupci, poradci. Lidé, co vám prodají svou dynamikou projevu i to, co jste koupit nechtěli.

Tito lidé mají také sklony ke lžím, podvodům, nevěře, vysmívání se druhým lidem a mají sklony k pocitu malé sebelásky a nedostatku lásky od svého protějšku.

Element země představuje hnědá barva, přemýšlivost, starostlivost, okruh sleziny, obraz země, hlíny a bahna. Lidé, kteří mají zatížený okruh země, si ve své hlavě dokolečka točí nějaké myšlenky, mají v sobě různé obavy, které jim neumožňují se soustředit na přítomnost.

Takoví lidé mají problém se soustředěním, poklepávají nohama, rukama, tužkou, zpívají si nějakou melodii, honí se jim v hlavě myšlenky, o kterých zdlouhavě mluví.

V hlavě si tvoří různé životní scénáře o svém osudu a o osudu druhých lidí. Dělají si starosti, jak to vyjde s penězi, při placení přepočítávají peníze. Berou zodpovědnost za druhé, myslí si, že všechno jsou jejich problémy, které musí vyřešit. Starají se tak o znevýhodněné skupiny lidí nebo napravují ekologické problémy na Zemi. Profesně se může jednat o ekology, ekologické zemědělce, učitelky, zdravotní sestry atd.

Dalším elementem se stává kov. Jeho barva je stříbrná, příznaky jsou smutek, deprese, méněcennost, bolest, lítost, okruh plic, obraz kovu ale i kamenu a skla, betonu atd.

Lidé se zatíženým okruhem plic mají nízkou sebedůvěru, neuvědomují si svoji vnitřní hodnotu, nejsou si sebejistí, pochybují o sobě, o své kráse a svých schopnostech. Mívají často melancholickou náladu, která může vyústit až v depresi. Od takovýchto lidí můžeme slýchat pesimistické pohledy na život, že nic nemá cenu, že je vše špatné, není v tom dobrý atd.

Kov se pojí s plícemi a tak tito lidí často vnímají propad uvnitř hrudi, chodí shrbení a skleslí a jsou nedůvěřiví sami k sobě. Často vzlykají a pláčou, prakticky svou situaci neumí reálně zhodnotit, neumí najít východiska. Mohou mít těžké deprese a nejednou si sáhnout na život.

Dalším prvkem pentagramu je voda. Ta je charakterizována modrou barvou, strachem, úzkostí, zimou a chladem. Voda je zatížena na okruh ledvin a sluch. Symbolem jsou obrazy vody, řeky nebo moře.

Lidé, kteří mají zatížený okruh ledvin, vnímají strach z lidí, z různých předmětů, ale také ze situací.

Kladným projevem strachu je vytyčení mantinelů, kde se můžeme pohybovat, komfortní zóny, kde je nám dobře. Pokud ale strach překročí své hranice, může se stát pro člověka zcela destruktivním. Poté se člověk příliš nechá ovládat svým strachem, říká co je nebezpečné, co se nesmí dělat nebo co se naopak musí dělat. Často takový člověk také mluví o tom, že se to nestíhá udělat, vidí všude nepořádek a nestíhá ho uklidit.

Ledviny se pojí se sluchem, a proto tito lidé často neposlouchají, co jim ostatní ve skutečnosti říkají. Jejich strach z toho, že stále nemají něco dokončené, se může projevovat i ve snech, kdy se jim zdá o zkouškách, které už mají v životě dávno za sebou. Z těchto lidí jsou dobří analytici a filosofové.

Dalším prvkem pentagramu je dřevo. Představuje ho zelená barva, agrese, vztek, zlost, váže se na okruh jater, zrak, oči. Symbolizují ho obrazy dřeva, rostlin, trávy a všeho bujícího.

Člověk, který má zatížený okruh jater se hodně zaměřuje na okolní dění, pozoruje sám sebe a je obezřetný před nahotou. Má často pocit, že ho někdo pomlouvá, snaží se ho urazit. Často bývá naštvaný a agresivní vůči dalším lidem. Zdravá agrese však také přináší v životě ovoce. Je důležité vytyčit si ve vztazích hranice.

Dostatek této asertivity ukazuje na časté životní změny, zatímco jistá pasivnost navozuje v životě strnulost. Lidé ovlivněni prvkem dřeva se projevují často křikem a řevem. Profesně se uplatňují v profesi policie, vojenství, nebo i školství či v soudních síních. Zkrátka všude, kde vládne řád.

SMS Věštba
SMS Výklad / banner